Siltech Classic Anniversary 550i 訊號線採用G7金銀合金打造
適用的標準連接頭有

  • Siltech RCA
  • XLR
  • WBT0110 Ag
  • SST-Ni S8

 

若要連接其他線材接頭請聯絡代理商獲得詳細資訊